Index

Index


Entrada 1............................ Què són els alcalins o bases ? Què són els àcids? exemples de casa.

Entrada 2.............................. Què és el pH?

Entrada 3............................... Què és una reacció de neutralització?

Entrada 4................................ Conclusions

Entrada 5................................. Autoavaluació

jueves, 14 de mayo de 2015

Objectius: Saber i conèixer els àcids, bases, el pH i reaccions de neutralització

Àcids i Base o Alcalis


Els bases o alcalis, són compostos iònics que es trenquen a part per formar un ió hidròxid carregat negativament(OH) en aigua.

La força d'una base es determina per la concentració d'ions d'hidròxid(OH-). Com més gran la concentració d'ions OH- més forta és la base.

Propietats:
  • Són solubles en aigua i donen dissolucions incolores.
  • Ataquen els teixits vius fent una reacció similar a la que té lloc quan es fabrica sabó.
  • No reaccionen amb els metalls ni amb els carbonats.
  • Condueixen el corrent elèctric dissoltes en aigua.


Característiques:
1. Tenen un sabor amarg 
2. Les bases fortes són molt perillosos i poden cremar la pell

Exemples: 
1. Lleixiu (Hidròxid de sodi)
2. Àmoniac (Productes de Neteja)Els àcids són compostos iònics (un compost amb una càrrega positiva o negativa) que es trenquen en aigua per formar un ió hidrogen (H +).
La força d'un àcid es basa en la concentració d'ions H + en la solució. Com més H + més fort és l'àcid.

Les propietats dels àcids:
  • Són solubles en aigua i donen dissolucions incolores.
  • Són corrosius: danyen els teixits vius i poden dissoldre o corroir molts metalls i d’altres materials, com algunes roques.
  • Reaccionen amb els carbonats produint efervescència (bombolles de diòxid de carboni).
  • Condueixen el corrent elèctric dissolts en aigua

Característiques dels Àcids:
1. Tenen un sabor agre.
2. Reaccionen fortament amb metalls.
3. Els àcids forts, són perillosos i poden cremar la pell.

Exemples:
1. Vinagre
2. Àcid d'estòmac 
3. Fruits Cítrics

pH

El pH és el grau d’acidesa que utilitzem en una escala que va del 0 (àcids molt forts) fins al 14 (bases molt fortes) passant pel 7 (substàncies neutres)..la força d'un àcid o base en una solució es mesura en una escala. L'escala de pH és una mesura de la concentració d'ions d'hidrogen. S'estén de 0 a 14 amb el punt mitjà (pH 7) és neutre (ni àcid o bàsic).Qualsevol nombre pH més gran que 7 és considerat un lloc i qualsevol nombre pH inferior a 7 es considera un àcid.

Taula del pH
àcid fortàcid febleneutreàlcali febleàlcali fort
01234567891011121314
àcid de la bateria del cotxe
suc gàstric
suc de llimonacervesa
llet agra
pomes
cafè
llet fresca
orina
sal
sucre
sabó
llevat químic
bicarbonat de sodi
sang
sosa càustica
netejador de forns
àcid clorhídric
àcid nítric
àcid sulfúric
clorur de ferro (III)clorur d’amoni
diòxid de carboni

aigua puraamoníachidròxid de calci
hidròxid de sodi
carbonat de sodi

Reacció de Neutralització

Una reacció de neutralització és una reacció entre un àcid i una base, generalment en les
reaccions aquoses àcid-base es forma aigua i una sal, un exemple és el producte de la reacció àcid-base del HCl amb NaOH

HCl (ac) + NaOH (aq) NaCl (aq) + H2O (liq)

Les solucions aquoses són bones conductores causa de la presència d'ions positius i negatius a aquests compostos se'ls crida electròlits. Els compostos iònics que es dissocien completament
es coneixen com electròlits forts, un exemple d'ells és el NaCl.
Les constants d'equilibri per a la dissociació d'electròlits són cridades constants de dissociació. (un exemple de dissociació és l'aigua).
És una reacció que s'efectua entre una substància de concentració desconeguda i un altre de concentració coneguda, la reacció ha de ser ràpida i quantitativa. Una de les dues substàncies es col·loca en bureta per conèixer el volum en el punt d'equivalència. Aquest punt es detecta mitjançant el canvi de color d'un indicador (veure taula d'indicadors àcid-base) que es s'afegeix a la solució. El punt d'equivalència pot ser detectat pel mètode de les tangents quan es traça la corba de pH en funció de ml afegits de titulant

Conclusió

He après que eren els Àcids i les Bases, tampoc sabia que les bases es deien també Alcalins.
Ara se que hi ha una escala que es la pH que serveix per decidir si el àcid o base es molt fort i també que n'hi ha de neutres.
Ara també se que és una recció de neutralització, que son les reaccion dels àcids amb les bases

Autovaluació

Capçelera i índex: assolit
Objectiu (subtítol: assolit
Estructura: assolit
Evidències: assolit
Qualitat de les evidències: assolits
Conclusions: assolit